Ensihoito

Ensivaste:

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa ensivastepalveluita Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carean) kuntien alueella toiminnasta sovittujen sopimusten perusteella. Ensivastetoiminnassa noudatetaan toimintaan laadittuja hoito-ohjeita, jotka on terveysviranomainen hyväksynyt.

Ensivasteen tarkoitus on vähentää potilaan tavoittamisviivettä kiireellisissä tehtävissä, kun ensihoitoyksikkö on kaukana tai vapaita ensihoitoyksiköitä ei ole käytettävissä.

evy

Ensivasteryhmään nimettävältä vapaaehtoisen palokunnan jäseneltä edellytetään hyväksytysti suoritettua palokuntien ensiapukurssia tai Suomen Punaisen Ristin ensiapu I ja II – kurssien tieto- ja taitomäärää. Edelleen ennen ensivastetoimintaan osallistumista tulee henkilön suorittaa hyväksytysti pelastusalan ensivastekurssi.

Lisäksi ensivastetoiminnassa mukana olevat henkilöt ovat velvoitettuja osallistumaan koulutuksiin, sekä tietotestauksiin, joilla ylläpidetään ensivastehenkilöstön osaamista. Koulutukset pitävät sisällään teoria opetusta sekä käytännön harjoitteita simulaattoreita apuna käyttäen. Ensivastetoiminnassa on käytössä ensivastelomake, johon kirjataan tiedot tehtävästä ja mm. annetuista hoidoista. Ensivastelomake on virallinen potilasasiakirja. Ensivastehenkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, kuten muitakin ensihoitopalvelun henkilöstöä.

MÄÄRITELMIÄ

2.1. Ensivastetoiminta

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan palokunnasta tätä toimintaa varten koulutetun ryhmän toimesta annettujen ensiaputoimenpiteiden tai ensihoitotoimenpiteiden aloittamista henkeä pelastavina toimenpiteinä, ennen ensihoitoyksikön paikalle saapumista ja avustamista ensihoidollisessa toimintatilanteessa. Ensivaste on osa lääkinnällistä pelastuspalvelutoimintaa.

2.2 Ensivasteyksikkö

Ensivasteyksikkö on ensivastevarusteilla varustetun hälytysajoneuvon jasakut

ensivastekoulutetun henkilöstön muodostama yksikkö.

Pelastuslaitoksella ensivastetoiminta kuuluu sairaankuljetuspäällikön vastuualueeseen. Hän koordinoi ja ohjaa ensivastetoimintoja koko Kymenlaakson alueella.

Ensihoitopalvelu:

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) kuntien alueella toiminnasta sovittujen sopimusten perusteella. Ensihoitopalveluita tuotetaan Haminan, Kotkan sekä Kouvolan toimipisteistä.

Ensihoitopalvelu muodostuu ensivaste-, perustason- ja hoitotason ensihoidosta.

Perustason ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, joissa henkilöstöllä on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, että hänen terveydentilansa ei kuljetuksen aikana huonone. Perustason yksiköllä on mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet.

Kouvolan aseman uusin ensihoitoyksikkö

Hoitotason ensihoidolla tarkoitetaan yksikön valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot pyritään turvaamaan kuljetuksen aikana.

Hoitotason toimenpiteitä ovat esimerkiksi, kouristelevan potilaan hoito suonensisäisiä lääkkeitä hyödyntäen, tajuttoman potilaan hengitysteiden turvaaminen intubaatiolla sekä sydäninfarktin liuotushoito. Osa toimenpiteistä edellyttää vähintään lääkärin konsultaatiota ja mahdollisuutta lähettää mm. EKG lääkärin nähtäväksi konsultaation yhteydessä. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt on varustettu mm. EKG lähetyskeinoin.

Ensihoidon kenttäjohtajat (vastaavat ensihoitajat) toimivat Carean alueella Kotkassa sekä Kouvolassa. Vastaavan ensihoitajan tehtäviä on mm.järjestellä pelastuslaitoksen tuottaman ensihoidon käytännön toimintoja, kuten huolehtia henkilöstöresursseista ja ensihoitoyksiköiden valmiuksista erilaisissa ensihoitotehtävissä.

Lisäksi kenttäjohtajan tehtävänä on mm. usean yksikön ja/tai moniviranomais- tilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä.

Kaikki pelastuslaitoksen ensihoitajat toimii erikseen sovitun ohjelman mukaisesti kouluttajana muulle henkilökunnalle ensihoitoa koskevissa koulutuksissa.